The Irish Festival of Oulu

Official program partner of Oulu 2026

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on The Irish Festival of Oulu:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 09.04.2024. Viimeisin muutos 09.04.2024.

1. Rekisterinpitäjä

The Irish Festival of Oulu / The Irish Music Society of Oulu ry, Hallituskatu 7, 90015 Oulun Kaupunki; LY-tunnus (business number: 2095743-2

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Brent Cassidy, Artistic Director, info@irkku.fi ; +358 50 380 1908

3. Rekisterin nimi

The Irish Festival of Oulu, LY – tunnus: 2095743-2; The Irish Music Society of Oulu Ry, LY – tunnus: 2095743-2

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
- laki (mikä)
- julkisen tehtävän hoitaminen (mihin perustuu), tai
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde ennen sopimusta, työsuhde, jäsenyys). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, sähköpostiosoite, www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Jos rekisteröityjen ryhmiä on useita (esim. asiakasrekisteri ja markkinointirekisteri), listaa ne sekä niiden tietosisältö pääpiirteissään. Kerro tässä myös tietojen säilytysaika, mikäli mahdollista. Kerro myös, jos tiedot esimerkiksi anonymisoidaan tietyn ajan kuluttua. Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta. Mikäli luovutat henkilötietoja eri tahoille, kerro tässä mahdolliset vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät (myös henkilötietojen käsittelijät/alihankkijat), niihin liittyvät henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä siirtoperusteet, jos tietoja siirretään EU:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Lisätiedot:

The Irish Festival of Oulu / The Irish Music Society of Oulu: Olemme sitoutuu suojelemaan käyttäjiensä verkkopalveluiden yksityisyyttä. Seuraamme automaattisesti palvelun vierailijoita ja käytämme tietoja verkkosivuston kehittämiseen. Seurannan avulla tiedämme esimerkiksi: Kuinka monta ihmistä vierailee verkkosivustolla. Kuinka monta eri sivua käytetään ja millä kielillä. Kuinka kauan sivuja käytetään. Kuinka verkkosivustoa navigoidaan. Mistä maasta käyttäjät ovat. Millaisilla laitteilla ja selaimilla sivuja käytetään.

Käytämme sivuillamme evästeitä

Verkkosivusto käyttää evästeitä. Seuraamme verkkosivuston selailua, mutta emme kerää tietoja, jotka voitaisiin yhdistää henkilöön. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön muuttamalla selaimen asetuksia. Muutos voi vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen. Sivuilla voi olla upotettua sisältöä, jonka ovat tuottaneet muut tahot.

 

Esimerkiksi sosiaalisen median ja videokanavien tietosuoja on niiden tuottavien organisaatioiden vastuulla. Sallimme käytön seurannan laadunvalvontatarkoituksiin.

 

VIP Clubin jäsenet keräämme Systeme.io:n kautta. Tietojenkäsittely on avointa ja läpinäkyvää. Yksilöillä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa keräämisestä ja käsittelystä. He voivat myös tarkastella itseään koskevia tietoja ja pyytää korjauksia virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin sekä tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistamista.